Jdi na obsah Jdi na menu

Poznaj sám seba

17. 12. 2015

http://www.artvro.it/imagecache/files/products/415005628602515_7Na prednáškach psychológie sme dostali úlohu pomenovať akú emóciu v tom momente prežívame. Rýchlo som si začal vybavovať, ktoré sú základné emócie človeka. Jestvuje viacero rozdelení, ponúknem vám to od Friesena a Ekmana, ktorí ich definovali sedem: strach, smútok, šťastie, bolesť, znechutenie, prekvapenie, zlosť. To, čo nás prekvapovalo (už jedna emócia vyšla na povrch), že nebolo jednoduché v tom momente pomenovať, akú emóciu prežívame. Uvedomil som si, ako málo máme zameraný pohľad na seba a na svoje vnútro. To povestné “poznaj sám seba” je ďaleko od nás. Zároveň je ešte ďalej rozpoznanie toho správneho miesta v spoločnosti.

Dlhý zoznam osobností Starého zákona nás vovádza do hlbšieho prežívania Adventu - času očakávania a osobnej prípravy. Úlohou tohto zoznamu nie je podať historický význam Kristovej osobnosti ale vysvetliť ten teologický. Evanjelisti chcú poukázať na osobu Krista ako na naplnenie Božích sľubov, ktoré začali mužom menom Abrahám. Otcovi viery troch veľkých monoteistických náboženstiev, ktorý uveril v tieto prisľúbenia. Hľadiac na mená z Ježišovho rodokmeňa si človek všimne pestrosť osobností. Známe i neznáme, svätci i hriešnici, muži i ženy. Ohlásená spása sa napĺňa v línii hrdinov ale i prostých osobností dejín Izraelského národa. Jednotlivci s vlastnosťami, ktoré sú prítomne v akýchkoľvek ľudských dejinách. Ktorí popisujú slávu i tragickosť ľudskej prirodzenosti. Ale poukazujú na Božiu ochotu realizovať svoje prisľúbenia aj skrze nedokonalých ľudí.

Advent, ako čas pozvania k poznaniu samého seba, upratovania vnútri srdca, mysle a vykročenia v nádeji k Bohom pripravenej spáse, nás vytvára priestor zaradiť sa medzi nedokonalé články rodokmeňu šírenia Božieho posolstva. Každý z nás - študovaný či neštudovaný, zasvätený či laik, slobodný či zadaný - môže sa stať ohnivkom vo vytváraní priestoru, do ktorého chce vstúpiť Boh. Začnime tým pohľadom do svojho vnútra.

Mt 1,1-17: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář