Jdi na obsah Jdi na menu

ObrazekVo sv. Písme sa píše: „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Ježiš v tejto vete určite nežiada dokonalosť ako klamnú predstavu o bezchybnosti. Výraz „dokonalý“, v gréckom jazyku „teleos“, znamená úplný, byť celý, zameraný na určitý cieľ. Pôvodne toto slovo znamenalo „byť zasvätený do Božieho tajomstva“.
Takže náš význam dokonalý-bezchybný nemá nič spoločné s Ježišovou výzvou byť dokonalý, ktorú vysvetľuje slovami: „Veď on (Boh) dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5,45). Takto spája svetlo a tmu, dobro so zlom, ktoré sú prítomné v živote každého človeka. Aký je teda projekt života, ktorý nám ponúka Kristus?
Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On (Ježiš) mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.“ (Mt 19,16-23).
Rozoberme si tento príbeh na drobné! Rozhovor je krátky: dve otázky mladíka a dve odpovede Ježiša a jedno konečné rozuzlenie. Táto udalosť sa uzatvára s trochou smútku. Ale to, čo nás zaujíma, je dynamika nasledo-vania, ktorú Ježiš ponúka mladíkovi. Táto dynamika bude sprevádzať aj „projekt nášho života“. Ježiš ako prvú vec ponúka mladíkovi zachovávanie prikázaní; vediac že to bolo naplnené, ponúka mu druhú vec, a to zanechať všetko a nasledovať ho! Radikálne nasledovanie.
Ježišovi, zo strany mladíka je položená zaujímavá a pre nás všetkých aktuálna otázka, ktorú by si mal klásť každý: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ Otázka má etický kontext. Čo mám počas svojho života robiť, vytvárať, ako sa mám správať, aby som bol dobrý. Aby ma Boh uznal za spravodlivého - dobrého. Ježiš sa snaží priviesť ho na správnu cestu, aby náš mladík v realizácii svojho projektu života urobil jeden významný krok vpred. Aby spoznal, že nie človek ale Boh je normou každého dobra. On je ten, ktorý stanovuje, čo je správne a dobré.
Možno ste si teraz uvedomili, že toto tvrdenie ide proti dnešnému zmýšľaniu človek, ktorý chce vytvárať normy. Ja chcem stanoviť, čo je dobré a čo môžem robiť: Potrat je dovolený, eutanázia je dobrá, predmanželské spolunažívanie tiež...
Preto Boh ponúkol človeku návod, ako sa stať dobrým skrze Desatoro. Aj preto prvým krokom realizácie projektu života, podľa Ježiša, je zachovávať prikázania. Ono prináša duši človeka ovocie dobra, morálnu čestnosť, pocit správnosti.
Potom, ako mladík potvrdil, že „Toto všetko som zachovával“, pokračuje otázkou: „Čo mi ešte chýba?“ Ježiš odpovedá: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Ježiš mladíka pozíva zanechať jeho vlastnú predstavu o živote a nastúpiť na cestu hľadania Božej vôle. Odstrániť zo života všetky skutočnosti, ktoré nás privádzajú k myšlienke, že mi sme strojcami vlastného šťastia či osudu. A nasledovať ho.
Ak si to premietneme do nášho myslenia, znamená to: vyber si medzi Bohom a sebou samým; ak chceš Boha, musíš vzdať sa svojej kariéry, svojej vôle.
Je to tak, ako s láskou. Ak si človek zvolí lásku, automaticky musí sa vzdať mnohých vecí, ktoré sú spojené so sebectvom a otvára sa vôle toho, ktorého miluje. Napríklad ak sa človek zamiluje, je pozvaný zanechať svoju predstavu a prispôsobiť sa tomu druhému.
Ježiš žiada od nás, aby sme ho prijali ako živú osobu. Nasledovne, aby sme k nemu priľnuli s láskou a odvahou, a tak boli spoluúčastní na dobrodružstve Božieho kráľovstva. Toto je krok v pred v kvalite života mladíka, ktorý zoči-voči rôznych životných situáciách si volí nezvyčajný život viery. Takto život je animovaný živým a dynamickým projektom života. Postava Ježiša sa stáva sprievodcom, ktorý nás vodí na životnej ceste. Poznať Krista, ako sa on pozerá na dejiny sveta, nazerať na život ako on, voliť si a milovať ako on, dúfať ako nás to učí on, koniec koncov kráčať po ceste spoločného projektu Boha a ľudí.
→ Nutné postoje k vytvoreniu pravidla života
Ak chceme vytvoriť si vlastné pravidlo života, ktorý bude nielen prospešný ale aj správny, je potrebné prijať nejaké nutné postoje. Sú to postoje, ktoré otvárajú srdce človeka na to aby do neho mohol vstúpiť Boh.
V prvom rade ide o nechať sa ovinúť Kristom. Jednoducho povedané chudoba. Chudobný je ten, ktorý si je vedomí svojich vlastných limitov a limitov všetkých vecí; nikdy sa tak nestáva sudcom, ale je ochotný prijať, vypočuť či odpustiť, pretože vie, že ani jeho veľkosť nie je ničím voči Bohu.
Druhom rade nechať sa viesť. Ináč povedané pokora. Nechaj sa viesť po ceste viery, aj keď sa ti zdá, že je výhodnejšie kráčať sám. Nasledovať Krista znamená akceptovať kríž aj s celou jeho váhou. Znášať niekoho s trpezlivým úsilím, kto žije blízko teba; dokonca zdieľať s ním kroky svojho života a ba akceptovať jeho nedokonalosti; prežívať naplno slová Evanjelia, hľadajúc štýl života stále viac podobný Kristovi.
→ Otázky na zamyslenie
1. Dodržiavam, tak ako mladík z evanjelia, Boží zákon?
2. Dokážem zanechať veci alebo predstavi, ktoré mi bránia prijať Boha?
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář