Jdi na obsah Jdi na menu

1.1 Kto sú migranti?

prejsť na Úvod s Obsahom

http://www.francavilla-angitola.com/images/Partenza_Stazionebig.Migrácia sama o sebe je fenoménom starým ako samotné ľudstvo. Je možné povedať, že človek je “migračným druhom”. Ľudia sa od začiatku prejavovali ako nomádi, premiestňujúc sa za obživou a utekajúc pred nešťastím. Neustále je prítomná táto tendencia geografickej mobility, podnietená rôznymi dôvodmi. Teda migráciu môžeme definovať ako “formu teritoriálnej mobility ľudského druhu”.

Antické texty rozprávajú o pohyboch malých i veľkých skupiniek populácie hľadajúc svoj životný priestor. V klasickej antike sa hovorí o pohybe slobodných obyvateľov ale i otrokov z ekonomických dôvodov ale i z barbarských invázií a plienení. Stredoveké mestá boli priestorom stretnutia potulných obchodníkov ale i priestorom nových osídlení v ich okolí. Turecké invázie podnietili pohyb utečencov na celom Európskom kontinente. Aj fenomén kolonizácie prináša pohyb v opačnom smere. Násilným osídľovaním a vytláčaním pôvodného obyvateľstva a následne nútenou migráciou otrokov a sluhov mení sa ráz obyvateľstva. Presuny jednotlivcov, skupín a národov z jedného teritória na druhý sú fenoménom, ktorý doprevádza celé dejiny ľudstva. Tento fenomén následne ovplyvňuje rozpustenie celých impérií, panstiev, štátov.

Je ťažké ponúknuť presnú definíciu tohto relatívne premenlivého javu. Ako základ nám môže poskytnúť definícia imigranta podľa OSN: “Osoba, ktorá sa premiestnila do krajiny odlišnej od jej pôvodu a v tej krajine žije viac ako rok.” Táto definícia nesie v sebe tri podstatné prvky:

 1. prekročenie národných hraníc a presun do novej krajiny;
 2. nová krajina je odlišná od jeho natívnej alebo v ktorej žil podstatnú časť svojho života;
 3. predĺžený pobyt v novej krajine, tradične poňatí v rozmedzí dlhšom ako jeden rok.

Imigrant je tak chápaný ako cudzinec, ktorý pochádza z krajiny často považovanej za chudobnú. Jednotlivca pochádzajúceho z ekonomicky rozvinutej krajiny často nepovažujeme za imigranta. Aj preto imigrant sa stáva cudzincom podliehajúcim kontrole, obmedzeniu a limitovaných možností. Často striktne subordinovaný pod pravidlá a záujmy prijímajúcej krajiny. Hovoríme o dvojitej odlišnosti: cudzia národnosť a situácia chudoby. Ak sa niekto vymaní z týchto dvoch nálepok (zvlášť tej druhej), často nie je viac považovaný za imigranta. Ako to niekto z klasikov vyjadril: “bohatstvo vybieli”. Teda etiketa imigrant v sebe nesie politickú a sociálnu podradenosť a nutnosť kontroly.

Migrácia je tiež proces, ktorý v sebe nesie neustály vývoj a pohyb. Pretože sa adaptuje v čase a priestore, aj reakcia na ňu sa neustále mení. Hovoríme o systéme vzťahov, ktoré zahŕňajú priestor (východisková, tranzitná a cieľová krajina) ale i mnohých aktérov a inštitúcie (vlády krajín, reguláciu, návraty, vzťahy, komunikáciu…). Medzi základných aktérov migrácie môžeme zviditeľniť tri, ktorých postoje a voľby ovplyvňujú a stvárňujú migračný pohyb: 

 1. spoločnosť pôvodu - s jej schopnosťou ponúknuť blahobyt, slobodu a práva vlastnému obyvateľstvu, a politikou viac alebo menej zameraných na tvorbu perspektívy pracovného uplatnenia;
 2. aktuálni alebo potenciálni imigranti - s ich očakávaniami, plánovaním a sociálnymi vzťahmi;
 3. prijímajúca spoločnosť - pod dvojitým profilom, ktorý sa dotýka dopytu pracovníkov a podmienok prijatia, inštitucionalizovania.

Aj samotný pohyb migranta je tiež možné rozdeliť na:

 1. emigrácia - teda výstup z krajiny pôvodu;
 2. imigrácia - vstup do cieľovej krajiny.

Na začiatok, možno by bolo zaujímavé uviesť, že podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v roku 2009 imigranti na svete presiahli 214 miliónov (3% svetovej populácie), z toho 49,6% bolo žien. Z toho okolo 15,2 miliónov bolo utečencov. Sociologicky podľa mnohých autorov neexistuje nejaká štatisticky presná hranica, kedy migrácia nadobudne politicky neovládateľnú realitu. Problémom spočíva, ako si predstavíme neskôr, v otvorenosti (teda záujmu - zvlášť ekonomického rázu) prijať osoby, ktoré prichádzajú.

Ešte istý dodatok na začiatok, ktorý by bolo vhodné predstaviť. A tou je charakteristika skupiny, ktorá vzniká na základe imigrácie a tou sú etnické menšiny. Fenomén, ktorý charakterizovaný stabilným osídlením cudzincov-imigrantov na konkrétnom priestore a je tvorený zrodom nových generácií migrantov, narodenými už v osídlenom priestore. Nové generácie cudzincov, ktoré sa narodili a vyrastajú v odlišnej krajine od tej ich rodičov. Často sú spojení s odmietnutím a odporom pôvodného obyvateľstva a následne žijúci v podmienkach diskriminácie. Z toho vyplýva následná charakteristika týchto skupín:

 1. jedná sa o subordinované skupiny v rámci konkrétnej spoločnosti;
 2. prezentujú navonok fyzické alebo kultúrne aspekty, ktoré sú negatívne hodnotené zo strany dominantného spoločenstva;
 3. nadobudli poznanie skupiny na základe príslušnosti k jednému jazyku, kultúre, histórie, tradície a spoločných záujmov;
 4. odovzdávajú z generácie na generáciu vlastnú identitu menšiny.

nasledujúca podkapitola 1.2 Typy migrantov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář