Jdi na obsah Jdi na menu

Úvaha nad textom Mk 10,17-27

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“

bohatstvo.jpg

Ježiš Úryvok je jedným z najdlhších v evanjeliu, ktorý sa venuje etickej otázke a odráža Ježišovu etiku radikálneho nasledovania. V tomto štýle nasledovania Ježiša Krista je učeník postavený pred veľmi ťažkú otázku, ktorou sa pasujeme aj každý deň: Opustiť či neopustiť? Dávame si ju vo vzťahu k predmetov, ľuďom, zvykom i udalostiam. Je zaujímavý náš postoj, že máme sklon si skôr tieto “istoty” ponechať. Zriecť sa znamená vydať na cestu, ktorú doposiaľ nepoznáme, cestu nadobúdania niečoho nového ale i neistého. Radšej vrabca v hrsti ako holuba na streche. Skladá sa z troch častí, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi chudoby a bohatstva.

Prvá časť je vyrozprávanie o dobromyseľnom a zbožnom mužovi, ktorý prichádza k Ježišovi, pokľakne pred ním (znak veľkej úcty) a oslovuje ho: “Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?” Poznal Zákon, dokonca ho aj dodržiaval, ale predsa sa pýta: “čo je potrebné urobiť?” Ježiš akoby mu nechcel odpovedať. V skutočnosti však chce stanoviť základné priority. Vymenúvaním hriechov proti ľudským vzťahom akoby chcel upriamiť pozornosť poslucháčov na dosiahnutie toho jediného Dobrého, ktorým je sám Boh (“jedine Boh je dobrý”). Strata pozemského vlastníctva je ziskom toho v nebi! Pohľad učeníka má byť zameraný na Boha, skrze neho na blížneho (aj v ňom nachádzať Krista).

Pýtajúci sa odchádza smutný pre svoj majetok. Nedokáže prijať Ježišovu výzvu, aby predal svoj majetok a získané peniaze rozdal chudobným a potom zostal s Kristom. Samotné Marekovo evanjelium definuje ako prijatie potulného spôsobu života Ježiša a jeho nasledovníkov. Byť s Ježišom a podieľať sa na jeho poslaní učiť a uzdravovať vyžaduje prijatie jednoduchého spôsobu života (iba palicu, bez chleba, bez tašky, bez peňazí do opasku). A podriadenie osobného pohodlia svojmu poslaniu. Toto je apoštolská chudoba, t.j. podriadenie sa misijnému účelu.

Druhá časť je súkromným poučovaním samotných apoštolov, kedy ich upozorňuje na to, ako je ťažké pre boháčov vôjsť do Božieho kráľovstva. Všimnime si, že Ježiš nehovorí “je nemožné”, ale je “ťažké”. Majetok nie je neprekonateľnou prekážkou. Aj preto sv. Pavol v Prvom liste Timotejovi píše: “Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie, nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť, nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život.” Predstavuje sa tu spôsob spásy aj pre bohatých: totiž jedine s dôverou v Boha dokáže človek nelipnúť na svojom majetku. Naopak, dať ho do služby Božiemu kráľovstvu.

Tretia udalosť približuje Petrovu reakciu: “Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.”, na ktorú Ježiš reaguje prísľubom učeníkom, že dostanú odmenu viac "ako hodnú" (stonásobnú). A to nie len večný život v Božom kráľovstve, ale už tu na zemi, pretože odložili svetský prospech a nasledovali Ježiša. Aj keď v Písme nachádzame mnohé výroky o odmene, tu je jasná deklarácia novej motivácie : “kvôli Kristovi”. Toto prisľúbenie má dvojitý charakter: časný i večný.

Tieto tri časti by mohli jestvovať aj oddelene. Vyjadrujú tri dôležité pohľady na tému bohatstva a chudoby v Novom zákone: 1. bohatstvo je prekážkou učeníctva a nasledovania Krista; 2. Boh uprednostňuje chudobných; a 3. odmena (prítomná a eschatologická) za dobrovoľnú chudobu pre Božie kráľovstvo.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář