Jdi na obsah Jdi na menu

Núdzni

23. 2. 2015

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20120131PJeden z mnohých veľavravných konceptov, ktoré vnieslo Židovstvo do ľudského myslenia je chápanie chudoby. Aj keď bohatstvo bolo poňaté ako Božie požehnanie, chudobný nemohol zostať bez povšimnutia.
Židovské myslenie poznalo štyri charakteristické skupiny chudobných: boli to 1. cudzinci (tí, ktorí nemali svoju zem); 2. vdovy (stratili manžela) a 3. siroty (stratili rodičov, pričom vdovám i sirotám chýbalo generačné prepojenie) a nakoniec 4. kňazi (pochádzajúci z kmeňa Léviho, ktorí žili z desiatkov a obiet). Teda neboli to chudobní, ktorí z vlastnej vôle alebo nezodpovednosťou sa dostali do stavu chudoby alebo núdze. Boli to ľudia, ktorí zo svojho stavu prežívali núdzu čohosi, a voči ktorým bolo potrebné pestovať dve základné sociálne čnosti: spravodlivosť a charitu. V židovskom chápaní nebolo rozdiel medzi jednou a druhou.
Táto citlivosť pre núdznych sa rozšírila na celý Izraelský národ. Konieckoncov každý človek je núdzny: všetci potrebujú Boha. A tak Židovská spoločnosť je národom, ktorý sa stará o všetkých.

V takomto kontexte poňatia chudoby potom veľmi jednoducho pochopíme obraz posledného súdu, kedy Kristus roztriedi ľudí podľa toho, či boli alebo neboli citliví voči núdznym. Dokonca prehlbuje túto citlivosť pre núdznych pozvaním vnímať jeho prítomnosť v živote núdzneho: “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.”

A tak aj dnešný deň môžeme sa učiť takémuto postoju a to v dvoch skutočnostiach: 1. mať otvorené oči pre blížneho - vnímať potrebu pomáhať, byť angažovaný; 2. vidieť v blížnom Krista, naše správania nech je správaním voči Kristovi.

 

Mt 25,31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 23. 2. 2015 16:03)

V zásade súhlasím, ale v realite som často frustrovaný, keď si uvedomím moje obmedzené možnosti a obrovské biedy okolo mňa, ktoré dennodenne produkuje spoločenský systém v ktorom žijeme.
Je to ako výzva, prehodiť pomocu lopaty to,čo predošlý deň vykopalo 1000 bágrov.
Cirkev je podľa mňa jediný subjekt, ktorý je natoľko silný, aby mal aspoň čiastočné šance pri napravovaní systémových záležitostí. Zatiaľ sa to Bohužiaľ nedeje.