Jdi na obsah Jdi na menu

Nový pohľad

15. 2. 2016

https://psicologiasenago.files.wordpress.com/2013/03/sguardo.jpgEvanjeliá prvých dní Pôstneho obdobia nám vysvetľujú, akým spôsobom môžeme prežívať túto 40 dňovú cestu. Biblia číslo štyridsať používa na vyjadrenie času k príprave na novú úlohu. Boh si pripravuje človeka - Noe, Izák, Mojžiš i samotné dejiny Izraelského národa sú poznačené časom prípravy spojeným s týmto číslom. Pre nás to je cesta, ktorá vedie z púšte do rozkvitnutej záhrady, a ktorá je naplnená modlitbou, pôstom a almužnou. Dnešné evanjelium sa koncentruje práve na almužnu, charitu voči núdznym a ponúka nám zaujímavú perspektívu.

Sme navyknutí vnímať Ježiša ako milosrdného Samaritána, ktorý sa skláňa k biednemu, chudobnému, sklamanému. A keď konáme skutky milosrdenstva, predstavujeme si, že sme v pozícii akéhosi Božieho nástroje. Boh koná skrze nás. Ale dnešné evanjelium nám ponúka inú perspektívu. Bieda, núdza, slabosť sú miestami Božej prítomnosti, a kde sa vyjavuje naša sila, moc, pomoc. Teda, nie naša slabosť je miestom, kde môžeme zakúšať Božiu silu. Ale Božia prítomnosť v tých najmenších sa stáva miestom stretnutia s našej pripravenosti konať. A Boh je prítomný v tom, kto potrebuje našu pomoc, našu blízkosť, našu pozornosť.

A tak charita, almužna, pomoc sa stávajú miestom stretnutia a vzťahu. Stretnutia s človekom ale i Bohom. Zároveň sa stávajú novým spôsobom pozerania na svet, na dejiny, na človeka, na ktorých sa prejavuje naša veľkosť a schopnosť. Ide o pohľad, ktorý mení celé naše konanie. Keď varím polievku, varím ju pre Krista. Keď zdravím človeka, zdravím Krista. Keď ignorujem núdzneho, ignorujem Krista. Keď nenávidím osobu, nenávidím Krista.

 

Mt 25,31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 16. 2. 2016 8:45)

Priznávam, tento text Svätého písma mi naháňa strach - či robím to dobro, ktoré odo mňa Boh očakáva, presnejšie povedané, nakoľko zaostávam za jeho očakávaním.

Re: Komentár

(Terézia, 16. 2. 2016 12:38)

2 Kor 13,4