Jdi na obsah Jdi na menu

Poznaj sám seba

24. 8. 2014

V dnešnej kultúre sa mnoho uvažuje nad identitou človeka. Už Ovídius napísal: “Iba ten, kto pozná sám seba, bude milovať s múdrosťou; a podľa svojich síl privedie dielo lásky k plnosti.” Vytvorenie identity u každého človeka je dôležité, aby sa vedel správne začleniť do spoločnosti a podieľal sa na jej fungovaní. Identita je totiž prepojená s hodnotami a tie, bohužiaľ, sú v dnešnej premenlivej dobe ťažko zadefinované. Aj preto je ťažké zadefinovať samotnú identitu človeka.
http://counseloraroma.it/wp-content/uploads/2013/10/CONOSCERSI.jSúčasne, mnohí jednotlivci nechcú prezentovať svoje postoje či hodnoty, ktoré uznávajú. Napr. prednášajúci mysliteľ sa odmietne predstaviť ako kňaz, psychológ ako kresťan, združenie ako sientologické a pod. Súvisí to s pohodlnosťou skrytej identity.

Ježiš nechce skrývať svoju identitu. Dokonca sa pýta, či ľudia a aj samotní učeníci pochopili, kým skutočne je. Nie je to číra zvedavosť. K pochopeniu jeho úlohy a diela patrí pochopenie jeho samotnej osoby. Chváli Šimona Petra za jeho odpoveď: “Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.” Zároveň predstavuje samotnému Petrovi je vlastnú identitu: “Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.” Teda Petrovo vyznanie vytvára priestor, aby Kristus zjavil Petrovi jeho identitu. Zjavil jeho miesto v diele, ktoré prišiel vykonať. Je to Kristus, ktorý mu zjavuje, kým Peter je.

Ježiš Kristus túži po tom, aby každý človek poznal jeho osobu. Osobná skúsenosť s ním cez stretnutie vo sviatostiach, čítaní a meditácie nad jeho Slovom či služba núdznim, nám umožňujú pochopiť jeho samého. Ale tu nejde len o poznanie Krista, ale skrze neho tak chápať samých seba, svoj život a udalosti v ňom. Kristus nám zjavuje pravdu o nás samých. O našom hriechu ale aj spôsobe, ako sa z neho vymaniť. Ako prežiť nie bezstarostný život ale plnohodnotný život. Nie naplnený zábavou ale naplnený obetavosťou.

 

Mt 16,13-20: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.