Jdi na obsah Jdi na menu

Odkryté tajomstvo

31. 5. 2015

https://contemplazionemissione.files.wordpress.com/2013/12/giovaSlovíčko tajomstvo v sebe skrýva dve odlišné rozmery pomenúvanej reality: 1. niekedy je ním myslená informácia alebo udalosť, ktorá nemá byť prezradená; teda niečo (tajná vec), ktorá musí byť ukrytá; ide o skutočnosť, ktorú istý človek pozná, vie ju pomenovať, vie ju popísať. 2. môže byť použité na pomenovanie niečoho neznámeho, nepreskúmaného či nepochopiteľného; teda skutočnosti, ktorá nemá prírodný charakter, je nemožné ju ľudskými slovami pomenovať a nie je ju možné ľudským rozumom obsiahnuť.

Dnešný deň nám Cirkev prináša slávnosť tajomstva Najsv. Trojice. Teda tajomstvo, v ktorom sa Boh zjavuje ako Trojica, ako spoločenstvo - komúnio. Hovorí nám, že aj keď my “z vonku” vidíme jedného Boha, v skutočnosti je táto jednota ovocím spoločenstva Otca so Synom v Duchu Svätom. Puto vzájomnej dokonalej lásky medzi troma Božskými osobami je tak silné, že stvorenie je schopné vidieť len jedného Boha. Preto Boh sám sa rozhodol zjaviť pravdu o sebe a o svojej podstate. Napriek tomu zostáva tajomstvom pre človeka. Prečo odhaľuje toto tajomstvo a prečo zostáva naďalej tajomstvom? Odhaľuje, že je dokonalou Láskou a dokonalou Jednotou. Aspekty, ku ktorým pozýva prežívať aj svojich učeníkov.
Najsvätejšia Trojica je modelom, na ktorý majú Kristoví učeníci hľadieť pri budovaní jednoty spoločenstiev. Zjednotení v rozličnostiach - etnika, kultúr či národností; ale aj rozdielnosti rešpektu voči druhému, realizácie lásky, konkrétnych prejavov, zaangažovanosti či dokonca názorov. Je dôležité to pochopiť - môžem mať iný názor (napr. na realizáciu pozície predstavených, na smerovanie politiky, na kauzy…) ale to mi nebráni podať ruku a v úprimnosti či bez falošnosti popriať dobro. A byť opravdivým priateľom či vytvárať spoločenstvo rodiny.

Dnešné evanjelium predkladá priam ukážkové aspekty tejto jednoty a výzvy pre naplnenie. Pozastavme sa nad troma:

  1. jedenásti učeníci - v prvom rade sú to učeníci, nie sú to učitelia. Jeden je Učiteľ - my všetci (kňazi, rodičia, katechéti, učitelia, veriaci dlhú dobu…) sme pozvaní zostať tými, ktorí sa nikdy neprestanú učiť od svojho Majstra - Krista. Načúvajúc od neho prichádzajúcej Múdrosti, ktorá je ukrytá pred múdrymi a rozumnými, a zjavená maličkým. Zároveň je ich jedenásť - chýba jeden. Je to komunita - spoločenstvo nedokonalé, neúplné. Hriech a zrada budú vždy prítomné aj v spoločenstve ľudí, ktorí počúvajú Kristové slová. Učeníci to vedia…
  2. choďte a robte (mi z ľudí) učeníkov (v slovenčine máme nešťastný preklad “učte”) - teda nemajú učiť, ale pretvárať ľudí na učeníkov jediného Majstra. Moc obrátenia prichádza od Krista a sprievodcom permanentného obrátenia (metanoia) je Duch Svätý.
  3. ja som s vami - teda nie sme siroty a ani osamotení. Kristus je “Boh s nami” a to nám dáva možnosť “byť s ním” v jeho múdrosti a vernosti.

Teda život v Cirkvi pre každého veriaceho sa stáva skutočným putovaním, ktorého cieľom je “byť s Bohom navždy - po všetky dni”.

 

Mt 28,16-20: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář